Op de trainingen, diensten van Canine Education zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

Alle tussen de Canine Education en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

Inschrijving verplicht tot het betalen van het volledige lesgeld.

Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij Canine Education.

De eigenaar van de hond dient een WA verzekering te hebben afgesloten waarin de hond is meeverzekerd.

Het is niet toegestaan om de naam Canine Education te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken ten behoeve van externe partijen.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Copyright

Alle beeldmateriaal en teksten op www.canine-education.nl en social media accounts; te noemen Facebook, Instagram en Youtube zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Cursussen / trainingen / workshops

De cursisten dienen altijd het lesgeld te voldoen voor aanvang van
de cursus. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
de les.

Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt
geen restitutie van het lesgeld gegeven.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze
verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor
het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
de instructeur, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.

Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen zullen
deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald
kunnen worden.

Reglement van orde

Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is zonder opgave van reden vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het lesgeld
gegeven.

Op de trainingslocaties dienen de honden, behoudens op
uitdrukkelijk verzoek van de trainer, aangelijnd te zijn.

Honden, welke een cursus, workshop en/of gedragstherapeutische behandeling
ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts, of middels titerbepaling.

Indien een hond lichamelijk niet in orde is, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.

Indien de instructeur twijfelt over de lichamelijke gezondheid van de deelnemende hond, behoudt de instructeur het recht een hond van deelname aan (onderdelen van) de les uit te sluiten.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur en cursist
betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de osteopaat of dierenarts.

In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere
personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist en mits de les niet verstoord wordt.

De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.

Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de hond, de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving).

Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

Canine Education wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen. En wanneer de hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.

Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
(on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Canine Education.

Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige
ervaringen van de instructeur van Canine Education.

Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Canine Education voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

Deze algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op 01-01-2019.